Beckers Willems

Sittard Nederland

Nestduiven 2019

Nestduiven 2019

Nestduiven 2019

  Hok 1 Nieuwe ren Nestduiven 8+8
hok Doffers nest Duivinnen nest
1 1520811.17 1103221.15
2 1859285.17 1103226.15
3 1859290.17 1328849.14
4 1520770.17 1335184.18
5 1520837.17 1335187.18
6 1520821.17 1776183.16
7 1859286.17 1335200.18
8 1859291.17 1776222.16

 

Home